Úvod

Tyto webové stránky, stejně jako veškeré jejich podstránky přístupné z domovské stránky, jsou provozovány společností AHI Carrier SE Europe Single Member S.A. (dále také jen jako „společnost“ a „my“), jejími dceřinými a přidruženými společnostmi a/nebo dalšími souvisejícími subjekty (dále souhrnně jen jako „webové stránky“). Poskytování těchto webových stránek společnosti uživatelům včetně veškerých obsažených informací, nástrojů a služeb dostupných jejich prostřednictvím je podmíněno přijetím veškerých podmínek použití, zásad a právních upozornění. POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽITÍ, V PŘÍPADĚ NESOUHLASU PROSÍM TĚCHTO STRÁNEK NEVYUŽÍVEJTE.

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odebírat obsah těchto podmínek použití. Nesete odpovědnost za pravidelné sledování možných změn těchto podmínek použití. Pokračování v používání webových stránek po zveřejnění změn je považováno za souhlas s těmito změnami. Pod podmínkou dodržování těchto podmínek použití vám společnost poskytuje osobní, nevýhradní, nepřenosné a omezené právo vstoupit na její webové stránky a používat je.

Omezení odpovědnosti

Společnost nenese odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost údajů uvedených na webových stránkách. Materiál uvedený na těchto webových stránkách je zdrojem pouze obecných informací a nelze na něj výlučně spoléhat bez předchozí konzultace primárních, přesnějších, úplnějších či aktuálnějších informačních zdrojů. Jakékoli využití materiálu uvedeného na těchto stránkách podstupujete na vlastní riziko. Tyto webové stránky mohou obsahovat jisté historické informace. Historické informace nemusí být aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravovat obsah webových stránek, ale není povinna aktualizovat jakékoli informace na stránkách. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za sledování změn webových stránek.

Použití webových stránek

Veškerý obsah webových stránek zahrnující mj. dokumenty, text, design, grafiky, loga, ikony, obrázky, audio nahrávky, dokumenty ke stažení, rozhraní, kód a software stejně jako jejich výběr a uspořádání (dále jen „obsah“) je výhradním vlastnictvím společnosti AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A. a poskytovatelů licencí a obsahu a je chráněn autorským právem, ochrannou známkou a platnými právními předpisy. Materiál obsažený na webových stránkách je povoleno používat, kopírovat, stahovat a tisknout pro vlastní a nekomerční účely s tím, že není povoleno upravovat či mazat jakékoli znaky autorských práv, ochranných známek či jiné znaky vlastnictví uvedené na používaném, kopírovaném, stahovaném či tisknutém materiálu. Jakékoli další použití obsahu webových stránek včetně mj. úprav, distribuce, přenášení, předvádění, vysílání, publikace, nahrávání, udělování licencí, reverzního inženýrství, přenosu či prodeje nebo vytváření odvozených děl za využití jakéhokoli materiálu, informací, softwaru, produktů či služeb získaných na webových stránkách, případně i použití webových stránek za účelem konkurence, je výslovně zakázáno. Souhlasíte, že budete dodržovat veškerá další omezení uvedená na webových stránkách, jež se mohou měnit v průběhu času. Společnost si vyhrazuje právo komukoli zamítnout či zrušit registraci na webových stránkách, kohokoli z těchto stránek vykázat či z jakéhokoli důvodu zakázat jakékoli osobě využívání těchto webových stránek. Společnost AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A. a její poskytovatelé licencí a obsahu si ponechávají plné a úplné vlastnické právo k materiálu poskytovanému v rámci webových stránek, a to včetně veškerých souvisejících práv duševního vlastnictví, a k využití tohoto materiálu tímto poskytují oprávnění, které je kdykoli odvolatelné na základě vlastního uvážení společnosti. Společnost nezaručuje ani neprohlašuje, že použití materiálu uvedeného na těchto webových stránkách z vaší strany neporuší práva třetích stran, které nejsou v žádném vztahu ke společnosti AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A.

Je zakázáno použití jakéhokoli prostředku, programu, algoritmu, metodologie či jiného podobného manuálního postupu za účelem použití, získání, kopírování nebo sledování jakékoli části webových stránek či jejich obsahu, nebo za účelem reprodukce nebo obejití navigační struktury nebo prezentace webových stránek či jejich obsahu, s cílem získat či pokusit se získat materiály, dokumentaci či informace způsobem, který nebyl úmyslně zpřístupněn v rámci webových stránek. Je zakázáno pokoušet se o nepovolený přístup k jakékoli části či funkci webových stránek nebo k jiným systémům či sítím propojeným s webovými stránkami či jejich serverem, nebo k jakýmkoli službám nabízeným na webových stránkách či jejich prostřednictvím, což platí pro nabourávání systému, neoprávněné získávání hesel nebo jiné nelegální prostředky.

Je zakázáno zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost webových stránek či jakékoli sítě připojené k webovým stránkám. Dále je zakázáno narušovat bezpečnostní či ověřovací opatření webových stránek či sítí k nim připojených. Je zakázáno provádět zpětné vyhledávání, sledovat či se snažit vystopovat informace ohledně jakéhokoli uživatele či návštěvníka webových stránek nebo jiného zákazníka společnosti až k jejich zdroji, včetně veškerých vámi nevlastněných účtů společnosti. Dále je zakázáno využívat stránky a jejich služby nebo informace zde zpřístupněné nebo nabízené jejich prostřednictvím jakýmkoli způsobem, jehož účelem je odhalit jakékoli informace, včetně mj. osobních identifikačních údajů nebo informací jiných než vašich vlastních, které jsou poskytovány stránkami. Dáváte souhlas, že nebudete jednat způsobem, který by nepřiměřeně či nepoměrně zatížil infrastrukturu webových stránek či systémů nebo sítí společnosti, nebo jakýchkoli sítí či systémů připojených k webovým stránkám či společnosti. Dáváte souhlas, že nepoužijete žádný prostředek, software nebo postup k narušení či pokusu o narušení řádného fungování webové stránky, jakékoli transakce probíhající na webových stránkách nebo využívání stránek jinými uživateli. Není povoleno falšovat záhlaví či jinak zneužívat identifikátory za účelem skrytí původu jakékoli zprávy či přenosu zasílaného společnosti prostřednictvím webových stránek či jiné služby nabízené na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Je zakázáno předstírat, že jste někým jiným nebo že zastupujete jinou osobu, a je zakázáno vydávat se za jinou osobu či subjekt.

Není povoleno používat webové stránky či jejich obsah k jakýmkoli nezákonným účelům nebo účelům nepovoleným podmínkami použití. Dále je zakázáno usilovat o provedení nezákonné činnosti či jiné činnosti porušující práva společnosti AHI Carrier South Eastern Europe Single Member S.A. či jiných.

Je zakázáno používat kontaktní údaje uvedené na webových stránkách za nepovoleným účelem, včetně marketingu. Je zakázáno použití jakéhokoli hardwaru či softwaru s vědomým úmyslem poškodit či narušit řádné fungování webových stránek nebo tajně získávat jakékoli systémové, datové či osobní informace z webových stránek. Souhlasíte, že nenarušíte ani se žádným způsobem nepokusíte narušit provoz webových stránek. Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení omezit či zakázat váš přístup k webovým stránkám nebo jejich použití, a to kdykoli bez nutnosti předchozího upozornění. Zákaz přístupu či použití nijak neruší ani neovlivňuje žádná další práva či opravné prostředky, na které má společnost nárok ze zákona nebo dle práva spravedlnosti.

Ochranné známky

Ochranné známky, loga a značky služeb zobrazené na těchto webových stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami společnosti, jejích dceřiných či přidružených společností, poskytovatelů licencí a obsahu a dalších třetích stran. Veškeré takové ochranné známky, loga a značky služeb jsou ve vlastnictví jejich příslušných vlastníků. V rámci těchto webových stránek nelze na základě odvození, překážky ani jinak nic vykládat tak, že je poskytována licence či právo k použití některé ochranné známky, loga nebo značky služeb uvedené na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu vlastníka, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Společnost si vyhrazuje veškerá práva k webovým stránkám a jejich obsahu, která nejsou výslovně zmíněna.

Materiál poskytnutý uživatelem

Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za veškerý materiál poskytnutý z vaší strany prostřednictvím webových stránek, včetně odpovědnosti za jeho zákonnost, spolehlivost, vhodnost, původnost a autorská práva. Je zakázáno nahrávat, distribuovat nebo jinak přes webové stránky šířit obsah, který (i) je důvěrný, chráněný vlastnickým právem, nepravdivý, podvodný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, výhružný, útočící na soukromí nebo veřejná práva, porušující práva na duševní vlastnictví, hrubý, nelegální nebo jinak nežádoucí; (ii) může být příčinou nebo pobídkou k trestnému činu, může porušovat práva jakékoli strany nebo jinak zapříčinit vznik právní odpovědnosti, či pokud porušuje jakékoli právní předpisy; nebo (iii) může obsahovat softwarové viry, může souviset s politickou kampaní nebo zahrnuje řetězové či hromadné e-maily nebo se jedná o jinou formu spamu. Je zakázáno používat falešnou e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt či jiným způsobem zkreslovat informace ohledně původu jakéhokoli obsahu. Na webové stránky není povoleno nahrávat obsah komerční povahy.

Nestanovíme-li jinak, pak při poskytnutí materiálu poskytujete společnosti a jejím přidruženým společnostem neomezené, nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo k užívání, reprodukování, upravování, přizpůsobování, publikování, překládání, tvorbě odvozených děl, distribuci a vystavování daného materiálu, a to celosvětově a prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že společnost je oprávněna využívat jakékoli nápady, koncepty či know-how, které vy nebo osoby vystupující vaším jménem poskytnete společnosti. Společnosti a jejím přidruženým společnostem poskytujete právo použít jméno uvedené u takového materiálu, uznají-li za vhodné. S veškerými osobními údaji poskytnutými prostřednictvím webových stránek je nakládáno v souladu s on-line zásadami ochrany osobních údajů webových stránek. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jiným způsobem ovládáte veškerá práva k vámi zveřejňovanému obsahu; že je tento obsah správný; že použitím poskytovaného obsahu neporušujete žádné z ustanovení tohoto dokumentu a že tím nezpůsobíte újmu žádné osobě ani subjektu; a že společnost odškodníte za veškeré nároky vznesené proti ní v důsledku vámi poskytnutého obsahu.

Společnost není povinna zveřejňovat, přeposílat, předávat, distribuovat nebo jinak poskytovat jakýkoli materiál dostupný na webových stránkách, včetně vámi poskytovaného materiálu, a proto máme absolutní právo z webových stránek kdykoli odstranit jakýkoli materiál dle vlastního uvážení.

Odkazování na třetí strany

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, z nichž některé jsou provozovány touto společností nebo jejími přidruženými společnostmi a jiné třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaši potřebu a slouží jako další možnost přístupu k obsaženým informacím. Společnost nenese odpovědnost za obsah odkazovaných ani jiných webů, ani za jakékoli produkty či služby nabízené v rámci odkazovaných nebo jiných webů. Odkazy z těchto webových stránek na jakékoli jiné weby nejsou známkou toho, že by společnost souhlasila s daným webem nebo ho podporovala či doporučovala. Na použití webů, na které odkazují tyto webové stránky, se mohou vztahovat odlišné podmínky použití. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli újmy nebo škody či jiné závazky vzniklé v souvislosti s vaším využitím jakéhokoli z odkazovaných webů.

Záruky / omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VLASTNÍ RIZIKO. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“ A S „DANOU DOSTUPNOSTÍ“. SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A. SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI OMEZIT ČI ZAKÁZAT VÁŠ PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO K NĚKTERÉ Z JEJICH FUNKCÍ ČI ČÁSTÍ. SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A. VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI TYPU, EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ, VČETNĚ MJ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, A DÁLE VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE NEZÁVADNOSTI MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH STEJNĚ JAKO VŠECH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVÁDĚNÍ NEBO JEDNÁNÍ. DÁLE VYLUČUJE ZÁRUKY NEPŘERUŠENÉHO A BEZCHYBNÉHO PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM; BEZPEČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK; NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČI SERVERU WEBOVÝCH STRÁNEK A ZÁRUKY PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI UVEDENÝCH INFORMACÍ. STAHUJETE-LI Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JAKÉKOLI MATERIÁLY, ČINÍTE TAK DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. NESETE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZAPŘÍČINĚNOU STAHOVÁNÍM TAKOVÝCH MATERIÁLŮ. ŽÁDNÉ VÁMI ZÍSKANÉ SDĚLENÍ NEBO INFORMACE, PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, OD SPOLEČNOSTI AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEZAKLÁDÁ JAKOUKOLI ZÁRUKU. SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ DOSTUPNÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH S OHLEDEM NA JEJICH ÚPLNOST, SPRÁVNOST, PŘESNOST, VHODNOST, UŽITEČNOST, AKTUÁLNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINÉ. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH ZÁKON NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ ZÁRUK, PROTO SE NA VÁS NEMUSÍ TOTO PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ VZTAHOVAT.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE NESETE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE VEŠKERÉ INFORMACE ODESLANÉ ČI PŘIJATÉ V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU BÝT ZACHYCENY NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU VÁM PŘÍSTUPNÉ ZDARMA. UZNÁNÍM VÝŠE UVEDENÉHO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NENESOU SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ OBSAHU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH ODKAZOVANÝCH STRÁNEK, NEBO VZNIKLÉ Z DŮVODU JAKÉKOLI PROVEDENÉ NEBO NEPROVEDENÉ OPERACE SOUVISEJÍCÍ S NAŠÍ KOMUNIKACÍ S VÁMI, NEBO Z DŮVODU ZPOŽDĚNÍ ČI ZNEMOŽNĚNÍ POUŽITÍ STRÁNEK. DÁLE NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI INFORMACE, PRODUKTY ČI SLUŽBY PROPAGOVANÉ ČI ZÍSKANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, ZA ODSTRANĚNÍ ČI VYMAZÁNÍ JAKÉHOKOLI POSKYTNUTÉHO ČI ZVEŘEJNĚNÉHO MATERIÁLU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO ZA ŠKODY JINAK VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLUV, PORUŠENÍ PRÁVA, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A., JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ČI DODAVATELÉ BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI. TOTO PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ SE VZTAHUJE BEZ OMEZENÍ NA VEŠKERÉ ŠKODY ČI ÚJMY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEPROVEDENÍ OPERACE, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ OPERACE NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU, POŠKOZENÍ SOUBORU, VÝPADKU KOMUNIKACE, SÍŤOVÉHO NEBO SYSTÉMOVÉHO VÝPADKU, ZTRÁTY ZISKU, KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEPOVOLENÉHO PŘÍSTUPU K ZÁZNAMŮM NEBO DATŮM, JEJICH ZMĚNY NEBO ZTRÁTY A JAKÉKOLI JINÉ HMOTNÉ ČI NEHMOTNÉ ZTRÁTY. BERETE VÝSLOVNĚ NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI URÁŽLIVÉ, HRUBÉ NEBO NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ UŽIVATELŮ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. VAŠE VÝHRADNÍ A JEDINÁ NÁHRADA ZA VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ NÁROKY NEBO SPORY SE SPOLEČNOSTÍ AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. SPOČÍVÁ V UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK Z VAŠÍ STRANY. VY A SPOLEČNOST AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A. UZAVÍRÁTE TÍMTO DOHODU, ŽE PRO JAKÉKOLI DŮVODY ŽALOBY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI MUSÍ BÝT ZAHÁJENO ŘÍZENÍ DO JEDNOHO (1) ROKU OD NASTÁNÍ DŮVODU ŽALOBY, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE DŮVOD TRVALE PROMLČEN.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE SINGLE MEMBER S.A. a její přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, úředníky, zaměstnance, externí zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí, služeb, subdodavatele a dodavatele za veškeré ztráty, závazky, výdaje, náhrady škod a náklady, včetně přiměřených nákladů na právnické služby a soudních poplatků, vzniklé v souvislosti s vaším používáním webových stránek a jakýmkoli porušením těchto podmínek nebo v jejich důsledku. Způsobíte-li technické narušení webových stránek nebo systémů přenosu webových stránek, pak souhlasíte s převzetím odpovědnosti za veškeré ztráty, závazky, výdaje, náhrady škod a nákladů, včetně přiměřených nákladů na právnické služby a soudních poplatků, vzniklé v souvislosti s narušením nebo v jeho důsledku. Společnost si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít obhajobu a dohled nad jakoukoli záležitostí, která je jinak předmětem odškodnění z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte, že poskytnete společnosti součinnost při řešení této záležitosti.

Soudní pravomoc

Tyto podmínky se řídí řeckými právními předpisy a smluvní strany uznávají výlučnou soudní pravomoc řeckých soudů v Aténách. Společnost bere na vědomí, že je možné získat přístup k webovým stránkám z jakékoli země na světě, ale nemáme reálnou možnost takovému přístupu zabránit. Webové stránky byly navrženy tak, aby byly v souladu s právními předpisy Řecka. Je-li jakýkoli materiál na těchto webových stránkách nebo vaše používání webových stránek v rozporu s právními předpisy místa, odkud stránky používáte, pak nejsou tyto webové stránky určeny vám a žádáme vás, abyste je nepoužívali. Odpovídáte za znalost práva vašeho místa výskytu a jeho dodržování.

Změny podmínek

Společnost může přidávat, měnit nebo odstraňovat jakékoli části těchto podmínek použití, a to kdykoli a bez nutnosti předchozího upozornění. Jakékoli změny těchto podmínek použití či jakýchkoli jiných podmínek uvedených na webových stránkách vstupují v platnost v okamžiku zveřejnění. Dalším používáním těchto webových stránek po zveřejnění jakýchkoli změn potvrzujete souhlas s těmito změnami. Společnost může přidávat, měnit, přestat zveřejňovat, odstraňovat nebo skrýt jakýkoli další obsah zveřejněný na webových stránkách, včetně funkcí a specifikací produktů popsaných či zobrazených na webových stránkách, a to dočasně nebo trvale, kdykoli, bez nutnosti předchozího upozornění a nezávazně.

Úplnost dohody

Tato dohoda a jakékoli zásady či provozní opatření zveřejňované na těchto webových stránkách tvoří úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a společností s ohledem na předmět jednání a nahrazuje veškerá předchozí a dočasná ujednání a návrhy, ústní či písemné, uzavřené mezi stranami v souvislosti s předmětem jednání. Tištěná verze těchto podmínek použití musí být přístupná v soudním nebo správním jednání týkajícím se používání webových stránek nebo s ním souvisejícím, a to ve stejném rozsahu a na základě stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty nebo záznamy původně vypracované a udržované v tištěné formě. Pro jakékoli důvody žaloby vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek musí být zahájeno řízení do jednoho (1) roku od nastání důvodu žaloby. Pokud je některé z ustanovení této smlouvy shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, zbývající ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Další ujednání

Některé funkce nabízené na těchto webových stránkách mohou vyžadovat registraci. Registrací a rozhodnutím používat tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o své osobě. Některé funkce těchto webových stránek vyžadují použití hesla. Nesete odpovědnost za zabezpečení svého hesla. Souhlasíte, že nesete odpovědnost za veškerá prohlášení, činnost nebo opomenutí, ke kterým může dojít v souvislosti s použitím vašeho hesla. Dozvíte-li se nebo máte-li jakýkoli důvod, proč se domnívat, že dojde k jakékoli ztrátě, krádeži či nepovolenému použití vašeho hesla, upozorněte na to bezodkladně naši společnost. Ze strany společnosti lze předpokládat, že jakékoli sdělení obdržené pod vaším heslem bylo učiněno vaší osobou, nedostane-li společnost oznámení o opaku.

Je-li některé z ustanovení těchto podmínek použití příslušným soudem nebo jiným příslušným tribunálem shledáno neplatným nebo nevynutitelným, bude takové ustanovení omezeno nebo eliminováno v minimálním potřebném rozsahu a nahrazeno platným ustanovením, které co nejlépe vyjadřuje záměr těchto podmínek použití, takže tyto podmínky zůstanou platné a účinné. Tyto podmínky použití tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností v souvislosti s používáním webových stránek a jakékoli dříve existující písemné či ústní dohody či ujednání mezi vámi a společností ohledně použití stránek jsou z tohoto důvodu nahrazeny a zrušeny. Kromě případů popsaných v kupní smlouvě uzavřené s touto společností nebude společnost přijímat žádné protinávrhy k těmto podmínkám použití a všechny takové návrhy jsou tímto kategoricky odmítnuty. Nebude-li společnost důrazně trvat na dodržování těchto podmínek použití nebo je vymáhat, nesmí to být vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo práva na vymáhání ze strany společnosti, a ani žádné jednání mezi společností a vámi nebo jinou stranou nesmí být vykládáno tak, že mění jakékoli ustanovení těchto podmínek použití. Tyto podmínky použití nelze vykládat ani chápat tak, že propůjčují jakákoli práva nebo prostředky libovolné třetí straně.

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek.

Poslední aktualizace proběhla 12. února 2020